STATUTUL CLUBULUI AMIRALILOR

CAP.I DISPOZIŢII GENERALE :

      Art.1 Pentru afirmarea şi menţinerea unor relaţii colegiale între amiralii României se înfiinţează asociaţia "CLUBUL AMIRALILOR".
      Art.2 Constituirea, organizarea şi funcţionarea asociaţiei "CLUBUL AMIRALILOR" se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern
      nr.26/30.01.2000 şi a documentelor care aduc modificări şi completări ulterioare.
      Art.3 În vederea realizării obiectivelor sale Clubul Amiralilor poate iniţia diferite forme de cooperare cu organizaţii similare din ţară şi din alte       state.
      Art.4 Clubul Amiralilor constitue cadrul organizat şi permanent de întâlnire a membrilor asociaţiei.
      Art.5 Clubul Amiralilor este o asociaţie cu personalitate juridică, neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial.
      Art.6 Durata de funcţionare a clubului este nedeterminată.
      Art.7 Sediul clubului amiralilor este în municipiul Constanţa.
      Art.8 Denumirea asociaţiei este "CLUBUL AMIRALILOR".

CAP.II SCOPUL ŞI OBIECTIVELE :

      Art.9 Scopul constituirii asociatiei "CLUBUL AMIRALILOR"constă în afirmarea şi menţinerea unor relaţii colegiale bazate pe solidaritate şi camaraderie între
      amiralii României, precum şi stimularea preocupărilor acestora pentru efectuarea de studii, sinteze, memorii şi lucrări referitoare la problematica Forţelor Navale.
      Pentru realizarea acestui scop, Clubul Amiralilor se va manifesta ca:
      a) un factor de coeziune pentru o idee comună;
      b) o expresie a solidarităţii camaradereşti în toate situaţiile;
      c) un promotor al tradiţiilor şi valorilor culturii marinăreşti;
      d) o sursă pentru creşterea prestigiului Marinei în cadrul societăţii;
      e) o punte pentru cunoaşterea Marinei Române peste hotare.
      Art.10 Obiectivele Clubului Amiralilor sunt :
      a) menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi respect între amiralii activi şi cei în rezervă şi retragere.
      b) stabilirea şi dezvoltarea unor relaţii de colaborare cu organizaţii similarea din alte state;
      c) stimularea preocupărilor ştiinţifice ale amiralilor pentru elabortarea de studii, sinteze, memorii şi publicarea de lucrări referitoare la problematica Forţelor Navale
       şi securităţii maritime;
      d) să ofere membrilor Clubului şi familiilor acestora un cadru adecvat şi plăcut de petrecere a timpului liber.
      Art.11 Pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 10, în cadrul Clubului se vor organiza şi desfăşura:
      a) activităţi care să menţină şi să dezvolte:
            - solidaritatea şi camarederia;
            - tradiţiile Marinei şi Armatei;
            - imaginea Marinei în ţară şi străinatate;
            - relaţiile şi comunicarea cu alte organizaţii similare din ţară şi străinătate.
      b)dezbateri teoretice pe teme de doctrină şi strategie navală;
      c)participarea şi prezentarea de lucrări la sesiuni de comunicări ştiinţifice în instituţiile de învăţământ militar;
      d)elaborarea de lucrări de sinteză care să transmită experienţa acumulată în anumite domenii;
      e)informări privind noi apariţii editoriale cu subiecte de marină şi selecţionarea celor mai valoroase lucrări pentru premiere;
      f)întâlniri cu personalităţi ale vieţii militare, ştiinţifice, culturale, militare şi politice şi participarea la activităţi organizate de organele administraţiei locale
      pentru a face cunoscută realitatea din viaţa Marinei şi Armatei;
      g)participarea la sărbătorirea unor evenimente importante din viaţa Marinei şi Armatei;
      h)aniversări legate de dobândirea gradului de amiral, înaintări în grad, treceri în rezervă şi pensionări;
      i)întâlniri colegiale ale membrilor Clubului;
      j)sărbătorirea zilelor de naştere şi a zilelor onomastice ale membrilor Clubului;
      k)acordarea de distincţii onorifice (diplome, plachete, insigne, scrisori);
      l)acordarea de diplome şi premii şefilor de promoţii din instituţiile militare de învăţământ ale Marinei Militare;
      m)premierea celor mai valoroase lucrări cu tematică de marină în domeniile stabilite de adunarea generală a Clubului Amiralilor;
      n) alte activităţi ştiinţifice.

CAP.III ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CLUBULUI :

      Art.12 Organele Clubului sunt:
            -Adunarea Generală a Clubului,
            -Consiliul Director,
            - Cenzorul
      Art.13 Adunarea generală a Clubului:
      1) Este organul de conducere al acestuia şi este alcătuită din totalitatea membrilor înscrişi în Club;
      2) Hotărârile adunării generale sunt statutare când se iau cu majoritatea simplă a tutror voturilor exprimate de către membrii prezenţi. Consiliul director
      poate stabili ca pentru luarea unor hotărâri să fie declarat valabil şi votul prin corespondenţă scrisă sau electronică ;
      3) Ponderea votului este egală (un vot) pentru fiecare membru;
      4) Adunarea generală este legal constituită în prezenţa a cel puţin jumatate plus unu din membri. Lucrările adunării sunt conduse de către preşedintele Consiliului
      director, iar în absenţa acestuia, de către vicepreşedinte;
      5) Este convocată de către consiliul director sau la cererea unei treimi din numărul membrilor, obligatoriu o dată pe an şi de câte ori este nevoie şi se
      anunţă cu cel puţin 20 de zile înainte de data fixată, prin mijloace electronice, în scris sau telefonic;
      6) Competenţele Adunării generale sunt:
      a) alege Consiliul director.
      b) desemnează cenzorul;
      c)modifică statutul Clubului cu votul a doua treimi din numărul membrilor Clubului;
      d)poate atribuii următoarele titluri:
            • "PREȘEDINTE DE ONOARE"
            • "MEMBRU DE ONOARE".
                  Atribuirea acestor tiltluri se face cu acordul persoanei în cauză, exprimată în plenul adunării generale .
      e)aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli;
      g)aprobă relaţiile cu alte organizaţii din ţară şi străinatate;
      h)aprobă emblema, insigna Clubului şi alte semne distinctive;
      i)aprobă planul anual de activităţi;
      j)aprobă organigrama Clubului.
      Art.14 Membrii de onoare pot participa la şedinţele Consiliului director şi la Adunările gemnerale ale Clubului, fără drept de vot, şi nu pot fi aleşi în
      Consiliul director.
      Art.15 Consiliul Director :
      a) Este ales de către Adunarea generală a Clubului şi asigură punerea în aplicare a hotărârilor acesteia;
      b) Se compune din: preşedinte, vicepreşedinte şi un număr impar de membri aprobat de Adunarea generală înaintea alegerii acestuia;
      c) Se convoacă în şedinţe ordinare, lunare şi de câte ori este nevoie, de către preşedinte sau la cererea a cel puţin o treime din membri. La şedinţele
      Consiliului director poate participa oricare membru al Clubului fără drept de vot;
      d) Hotărârile consiliului sunt legale când la şedinţă participa jumatate plus unu din membri şi se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi;
      e) Votul este egal (un vot) pentru fiecare membru al Consiliului. În caz de paritate, votul preşedintelui este decisiv;
      f) Organizează şi conduce activităţile Clubului între adunările generale, întocmeşte programul lunar de activităţi şi urmăreşte îndeplinirea acestuia;
      g) Organizează participarea la ceremonialuri militare şi religioase realizate pentru membrii Clubului decedaţi;
      h) Convoacă Adunarea generală anuală a Clubului şi adunările extraordinare, stabilind data, locul, detalii organizatorice şi modul de înştiinţare a membrilor Clubului;
      i) Prezintă Adunării generale dări de seamă, anual, privind activitatea desfăşurată, propuneri de buget de venituri şi cheltuieli, programe anuale de activităţi şi proiect de
       organigramă.
      j) Alegerea Consiliului director se face pe funcţii (preşedinte, vicepreşedinte şi membri) dintre amiralii membri ai Clubului, prin vot secret, pentru un
      mandat de trei ani. La un număr egal de voturi se organizează turul doi de alegeri, numai pentru funcţiile aflate în această situaţie.
      k) Membrii Consiliului director primesc atribuţii şi responsabilităţi pe domenii de activitate stabilite de Preşedintele Clubului.
      Art.16 Consiliul director are aparat funcţional aprobat de Adunarea generală prin organigramă. Angajarea şi stabilirea atribuţiilor acestora se face de către
      Consiliul director.
      Art.17 Preşedintele Clubului Amiralilor:
      a) Este ales prin vot secret, de către Adunarea generală a Clubului, dintre amiralii membri ai Clubului, pentru un singur mandat.
      b) Este şi preşedintele Consiliului director.
      c) Asigură coordonarea curentă a consiliului director, conduce şedinţele acestuia şi adunările generale.
      d) Reprezintă Clubul în relaţiile cu autorităţile, cu membrii Clubului, cu persoane fizice sau juridice.
      e) Asigură aplicarea şi respectarea prevederilor legale, a normelor şi reglementărilor specifice Clubului ca organizaţie neguvernamentală.
      f) Stabileşte şi dezvoltă relaţiile Clubului cu massmedia .
      g) Nu poate fi membru al unui partid politic.
      h) Candidaturile pentru funcţia de preşedinte se vor depune cu una lună înainte de adunarea pentru alegeri.
      Art.18 Vicepreşedintele:
      a) Este mebru al Consiliului director şi înlocuitor al preşedintelui Clubului;
      b) Organizează, conduce şi răspunde de activitatea personalului din aparatul funcţional al Clubului;
      c) Conduce activitatea de înscriere şi evidenţă a membrilor.
      d) Organizează, coordonează şi răspunde de constituirea şi gospodărirea patrimoniului Clubului.
      Art.19 Cenzorul:
      1) Este desemnat de către Adunarea Generală a Clubului.
      2) Verifică modul în care este administrat patrimoniul Clubului.
      3) Verifică gestiunea Consiliului Director, modul de utilizare a fondurilor şi a bunurilor deţinute de Club, implicit donaţiile şi subvenţiile.
      4) Întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale a Clubului.
      Art.20 Membrii clubului :
      a) Pot deveni membri :
            - amiralii activi, în rezervă sau în retragere ;
            - generalii care în activitate au făcut sau fac parte din structurile Forţelor Navale, pe baza unei cereri de înscriere în Club.
      b) Amiralii care au semnat actul constitutiv sunt membri fondatori ;
      c) Personalităţi civile sau militare din afara Clubului, cu merite deosebite în dezvoltarea Forţelor navale, cu acceptul personal, la propunerea Consiliului
      director şi cu aprobarea Adunării generale, pot fi declaraţi membri de onoare ;
      d) Preşedinte de onoare poate fi declarat Şeful Statului Major al Forţelor Navale, pe timpul îndeplinirii funcţiei.
      e) Membrii au următoarele DREPTURI :
            - să participe la activităţile Clubului şi la Adunările generale, să aleagă şi să fie ales în structurile de conducere ale Clubului;
            - să facă sugestii şi propuneri pentru o cât mai plăcută şi interesantă activitate în Club, pentru îmbunătăţirea şi diversificarea activităţilor acestuia;
            - să posede legitimaţia şi să poarte insigna sau semnele distinctive ale Clubului;
      f) Membrii au următoarele OBLIGAŢII :
            - să respecte statutul Clubului;
            - să contribuie la creşterea credibilităţii şi prestigiului marinei şi armatei în societate;
            - să promoveze tradiţiile şi valorile culturii marinăreşti;
            - să ţină legătura cu Clubul, prin prezenţă sau corespondenţă şi să răspundă la solicitările Consiliului director în organizarea unor activităţi;
            - să promoveze relaţii de colegialitate, respect şi camaraderie faţă de toţi membrii Clubului;
            - să nu facă declaraţii sau să angajeze desfăşurarea unor activităţi în numele Clubului Amiralilor fără aprobarea Consiliului director sau a Adunării
            generale;
            - să plătească taxa de înscriere şi cotizaţia lunară stabilită de Adunarea generală a Clubului ;
      g) La cerere sau la propunerea Consiliului director unii membri pot fi scutiţi de anumite obligaţii ;
      h) Membrii împotriva cărora s-a început urmărirea penală se autosuspendă iar condamnaţii penal pierd calitatea de membru al Clubului.

CAP.IV PATRIMONIU ŞI SURSE DE VENITURI

      Art.21 Patrimoniul Clubului se compune din bunuri mobile şi mijloace financiare.
      Art.22 Clubul Amiralilor are buget de venituri şi cheltuieli proprii.
      Art.23 Sursele de venituri sunt:
            - taxele de înscriere şi cotizaţiile;
            - donaţii, sponsorizări, de la persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate;
            - dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii.
      Art.24 Valoarea taxelor de înscriere şi a cotizaţiei lunare se stabilesc de Adunarea Generală a Clubului.

CAP. V DISPOZIŢII FINALE:

      Art.25 Dizolvarea Clubului Amiralilor se face prin Hotărâre Judecătorească sau prin hotărârea adunării generale a Clubului, în conformitate cu prevederile OG 26
      din 2000, cu completările şi modificările ulterioare.
      Art.26 In condiţiile dizolvării, întregul patrimoniu al Clubului se va transfera la Muzeul Marinei Române.


PREŞEDINTELE CLUBULUI AMIRALILOR,

      Viceamiral ( r )
            Dorin Dănilă