Asociația "Clubul Amiralilor" - zece ani de istorie

     Într-o reală atmosferă de sărbătoare, pe data de 28 iunie 2014, a avut loc aniversarea a zece ani de istorie a Clubului Amiralilor.
     Ceremonia specifică s-a desfășurat în Constanța, bucurându-se de prezenta unui număr mare de membrii ai asociației, împreună cu soțiile.
     Activitatea s-a bucurat de atenția si participarea, ca invitat de onoare, a dl. general locotenent (av) dr. Stefan Dănilă, șeful Statului Major General.
     În mod tradițional, activitatea a debutat cu ceremonialul ridicării Pavilionului, condus și executat de studenții Academiei Navale "Mircea cel Bătrân", viitorii amirali ai Marinei Române.
     Dl Vam Dorin DĂNILĂ, președintele Clubului Amiralilor, a avut amabilitatea să declare deschisă adunarea festivă dedicată aniversării a 10 ani de la înființarea Clubului Amiralilor, iar dl. contraamiral Constantin Nasuia, membru al Colegiului Director și membru fondator al asociației, a prezentat un scurt istoric al asociației.
     Dl. general locotenent (av) dr. Stefan Dănilă, seful Statului Major General a subliniat in cuvântul său, aprecierea pe care o are pentru activitatea Asociației, aceasta constituind un exemplu pentru celelalte categorii de forte precum si o modalitate concretă de sprijinire a organizației militare.
     Mesajul de felicitare transmis de seful Statului Major al Fortelor Navale, dl. cam. Alexandru Mirsu, a fost citit de seful Instrucției si Doctrinei din SMFN, dl.cam. fl. Constantin Ciorobea.
     Într-un moment emoționant, cu ocazia aniversarii a zece ani de istorie a Clubului Amiralilor, membrii asociației au primit medalia aniversară și brevetul. În mod simbolic și ca o recunoaștere a contribuției la constituirea și istoria Clubului Amiralilor, membrii decedați ai clubului, reprezentați de soții, au primit însemnele aniversare.
     Au fost primite cadouri simbolice din partea Asociatiei Ofiterilor din Marina Militară, a Asociatiei Maistrilor Militari de Marină, precum si un număr semnificativ de mesaje de felicitare.
     Profitând de acest moment aniversar, s-a desfășurat ceremonialul de primire de primire in Clubul Amiralilor a dl. cam fl.(r) Dumitrașcu Ion si a dl. cam fl. Frățilă Tiberiu.
     Nu au fost uitați nici cei 14 membri ai Clubului Amiralilor, care au mai adăugat încă o pagină în cartea vieții și anume:
V.Am.(r) ANGHEL Petru
V.Am.(r) BARBU Victor
C.Am. (r) BLIDEA Aurel Victor
C.Am. (r) BOIAN Ion
C.Am.fl (r) BOTEZATU Valentin
Gl.mr. vet. CONSTANTIN Gheorghe
V.Am.(r) DĂNILĂ Dorin
C.Am.fl(r) MARINESCU Mihai
C. Am MIRȘU Alexandru
C.Am.(r) PETRIA Gheorghe
C.Am.(r) RUSMĂNICĂ Mircea
C.Am.fl (r) RUSU Costică
V.Am. (r) STOICA Virgil
C.Am.(r) ZEMBA Anatolie

     In finalul activității aniversare, au fost făcute fotografii de grup.


     Prin constituirea Clubului Amiralilor s-a dorit formarea unei organizații de elită, cu o conduită tipică celor mai elegante organizații similare și cluburi în domeniu, din societățile statelor democratice dezvoltate și în mod deosebit din înalta societate britanică.
Cum ne-am constituit?
     Asociația "Clubul Amiralilor" a fost constituită în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2000, actualizată prin Ordonanța de Guvern nr. 37/2003, cu aprobarea Ministrului Apărării Naționale, prin voința a 31 de amirali activi, în rezervă și în retragere, exprimată în      Adunarea Generală de constituire a asociației din 28 februarie 2004.
     În constituirea Clubului Amiralilor am parcurs două etape. O primă etapă, destul de lungă, de informare, pe care am realizat-o în țările dezvoltate din vestul Europei, în cadrul întâlnirilor pe care le-am avut în funcția de prim-locțiitor al șefului Statului Major al Forțelor Navale cu amirali și alte personalități din aceste țări. O altă perioadă de informare foarte rodnică a constituit-o marșul de instrucție cu nava Constanța, pe care l-am condus în 1995, în care am vizitat patru țări din care m-am inspirat: Portugalia, Olanda, Belgia și Anglia. O a doua etapă a pregătirii constituirii Asociației "Clubul Amiralilor" am desfășurat-o în primii doi ani de pensie, în perioada 2001-2002 și o parte din 2003, când, prin întâlnirile pe care le-am avut cu colegii în rezervă și activitate, am constatat că se simte nevoia creării unui loc pentru această categorie de ofițeri care să se întâlnească, prilej cu care să-și poată valorifica atât acumulările din perioada de activitate, cât și o modalitate plăcută de petrecere a timpului liber pentru dânșii și familiile acestora.
     După perioada de informare, în anul 2003, am trecut concret la activități. M-am documentat și am identificat că în țară trăiesc 58 de amirali activi, în rezervă și retragere. În perioada premergătoare datei reuniunii de constituire a asociației, personal am organizat mai multe întâlniri colegiale cu amiralii și în urma discuțiilor cu aceștia am acționat pentru constituirea unui comitet de inițiativă, în sensul identificării tuturor acestor amirali cu adresă și nume și organizarea activităților pregătitoare pentru constituirea Asociației "Clubul Amiralilor".
     Comitetul de inițiativă, compus din Vam. (r) Stoica Virgil, Vam.(r) Ștefan Ilie și Cam.(r) Petre George, a organizat și desfășurat următoarele activități: identificarea celor 58 de amirali activi, în rezervă și în retragere, care pot deveni membrii ai asociației; întocmirea proiectului Statutului Clubului Amiralilor; întocmirea și distribuirea invitațiilor și proiectului Statutului Clubului Amiralilor către cei 58 de amirali identificați de comitetul de inițiativă, pentru a participa la Adunarea de constituire a Asociației; stabilirea datei de desfășurare a acestei adunări în ziua de 24.01.2004, ora 10.00; întocmirea documentelor necesare și înaintarea acestora către Serviciul Relații cu Publicul și cooperare cu O.N.G. din Ministerul Justiției pentru a obține dovada disponibilității denumirii Asociației "Clubul Amiralilor", aceasta fiind acordată cu nr. 24481 din 24.02.2004. Reuniunea de constituire a Asociației "Clubul Amiralilor" nu s-a putut desfășura pe data de 24.01.2004 și a fost replanificată pe data de 28.02.2004 ora 10.00 la Hotelul Militar Constanța – Sala Union. La invitația noastră au răspuns 31 de amirali activi, în rezervă și în retragere, pe care i-am declarat membri fondatori ai asociației. Reuniunea de constituire s-a desfășurat după următoarea ordine de zi: informarea privind legislația de funcționare a asociațiilor neguvernamentale în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2000, actualizată prin Ordonanța de Guvern nr. 37/2003; constituirea asociației și acordarea denumirii "Clubul Amiralilor"; discutarea și aprobarea statutului "Clubului Amiralilor"; alegerea primului Consiliului Director; desemnarea cenzorului asociației; stabilirea valorii taxei de înscriere și a cotizației lunare; desemnarea persoanelor împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice.
     În urma acestei reuniuni s-a luat hotărârea de acordare a denumirii asociației "Clubul Amiralilor"; aprobarea statutului asociației cu observațiile și completările făcute de către membrii în cadrul adunării, precum și alegerea primului Consiliu Director în următoarea compunere: președinte Am. (r) Anghelescu Gheorghe; vicepreședinte Vam.(r) Stoica Virgil și membrii: Cam.(r) Chiril Ioan, Cam.(r) Nasuia Constantin, Cam.(r) Eremie Nicolae. Ulterior, din trei în trei ani, Adunările Generale ale Clubului Amiralilor au ales noi componențe ale Consiliului Director.
     În perioada următoare s-au desfășurat activități de autentificare a documentelor asociației (statutul asociației, actul constitutiv și contractul de comodat privind sediul asociației), necesare înscrierii la Judecătoria Constanța, finalizată prin Hotărârea judecătorească nr. 131 din 21.06.2004, când asociația a dobândit personalitate juridică și a fost înscrisă la Grefa Judecătoriei Constanța.
Pe data de 21.06.2004 au fost finalizate activitățile de constituire a asociației, aceasta fiind desemnată ca "Ziua Asociației Clubul Amiralilor", astăzi sărbătorind 10 ani de activitate a acesteia. În data de 10.12.2004 a fost obținut Certificatul de Înregistrare Fiscală de la Direcția Financiară a Primăriei Constanța, având codul de înregistrare fiscală (C.I.F.) 17027914.
     Din Clubul Amiralilor fac parte amirali activi, în rezervă și în retragere care își exprimă acordul în acest sens, respectă statutul asociației, participă la adunările generale și la activitățile organizate de către Consiliul Director al Clubului.
La sărbătorirea celor 10 ani de la înființare, Clubul Amiralilor numără 78 de membri și se constituie într-o entitate menită să promoveze legăturile profesionale și spirituale dintre amiralii României, să asigure cadrul organizațional de manifestare a preocupărilor culturale și științifice ale acestora.
     Ce am făcut timp de 10 ani?
     Conform prevederilor statutare, Clubul Amiralilor este o asociație neguvernamentală, autonomă și apolitică, constituită în scopul afirmării și menținerii unor relații colegiale bazate pe solidaritate și camaraderie între amiralii României, precum și stimularea preocupărilor acestora pentru efectuarea de studii, sinteze, memorii și lucrări referitoare la problematica Forțelor Navale.
     Pentru realizarea acestui scop, Clubul Amiralilor se va manifesta permanent ca un factor de coeziune pentru o idee comună, ca o expresie a solidarității camaraderești în toate situațiile, ca un promotor al tradițiilor și valorilor culturii marinărești, ca o sursă de creștere a prestigiului      Marinei în cadrul societății și ca o punte pentru cunoașterea Marinei Române peste hotare.
     În statut am prevăzut ca obiective ale Clubului Amiralilor: menținerea și dezvoltarea relațiilor de colaborare și respect între amiralii activi și cei în rezervă și în retragere; stabilirea și dezvoltarea unor ani de la constituirea ni de la constituirea Asociației "Clubul Amiralilor" Amiralilor
relații de colaborare cu organizații similare din alte state; stimularea preocupărilor științifice ale amiralilor pentru elaborarea de studii, sinteze, memorii și publicarea de lucrări referitoare la problematica Forțelor Navale și securității maritime; să ofere membrilor Clubului și familiilor acestora un cadru adecvat și plăcut de petrecerea timpului liber. Pentru îndeplinirea acestor obiective, Consiliul Director al Clubului Amiralilor a întocmit programe anuale și lunare în care sunt cuprinse principalele activități.
     În cei 10 ani de existență au fost prevăzute și realizate activități care să mențină și să dezvolte: solidaritatea și camaraderia; tradițiile Marinei și Armatei; imaginea Marinei în țară și străinătate; relațiile și comunicarea cu alte organizații similare din țară și străinătate. În acest sens au avut loc dezbateri teoretice pe teme de doctrină și strategie navală. Membrii Clubului Amiralilor au participat și au prezentat lucrări la sesiuni de comunicări științifice, în special în instituțiile de învățământ militar. De asemenea, elaborarea de lucrări de sinteză care să transmită experiența acumulată în anumite domenii; informări privind noi apariții editoriale cu subiecte de marină, cele mai valoroase lucrări fiind selecționate și premiate anual în cadrul "Galei decernării premiilor Clubului Amiralilor"; întâlniri cu personalități ale vieții militare, științifice, culturale, militare și politice și participarea la activități organizate de organele administrației locale pentru a face cunoscută realitatea din viața Marinei și Armatei; participarea la sărbătorirea unor evenimente importante din viața Marinei și Armatei; aniversări legate de dobândirea gradului de amiral, înaintări în grad, treceri în rezervă și pensionări; întâlniri colegiale ale membrilor clubului; sărbătorirea zilelor de naștere și ale zilelor onomastice ale membrilor clubului; acordarea de distincții onorifice (diplome, plachete, insigne, scrisori); acordarea de diplome și premii șefilor de promoții din instituțiile de învățământ ale Marinei Militare, în fiecare an; premierea celor mai valoroase lucrări cu tematică de marină în domeniile stabilite de Adunarea Generală a Clubului Amiralilor, precum și alte activități cu caracter științific și recreativ.
     Prin activitățile desfășurate în cei 10 ani de existență, Clubul Amiralilor s-a manifestat ca un promotor în domeniul artei militare navale, membrii săi publicând tratate și studii privind probleme de actualitate precum: contribuția Forțelor Navale Române la consolidarea securității și stabilității în zona Mării Negre; importanța Dunării pentru NATO și UE; Marea Neagră, spațiu de confluență a intereselor strategice; conducerea Forțelor Navale în operații multinaționale. Acestea sunt doar câteva din lucrările și studiile publicate de membrii Clubului Amiralilor.
     Anual, Clubul Amiralilor a premiat cele mai valoroase lucrări care tratează problematica maritimă și fluvială românească în următoarele domenii: Teorie și artă militară navală; Știință și tehnică navală; Legislație maritimă și fluvială; Istorie și geografie navală; Navigație, transport maritim și activitate portuară; Lucrări enciclopedice și publicistică de marină; Literatură memorialistică și umoristică.
     Prin acordarea anuală a acestor premii, Clubul Amiralilor și-a adus o contribuție însemnată la informarea opiniei publice cu privire la problemele puterii maritime și dezvoltarea conștiinței maritime naționale.
     În fiecare an, activitatea s-a bucurat de popularitate în rândul personalului din Marină, dar și al populației civile. Au mai fost și alte inițiative menite a contribui la creșterea rolului Clubului Amiralilor: desemnarea și premierea ofițerului anului; încheierea unui protocol de colaborare cu celelalte asociații cu specific de marină; participarea la târguri de carte, precum și atragerea tinerilor aspiranți în elaborarea de studii, de lucrări cu tematică de marină și prezentarea acestora cadrelor din unități și membrilor Clubului Amiralilor. În această idee aș sublinia faptul că, anul acesta, absolvenții Academiei Navale și-au prezentat lucrările de diplomă în cadrul ședinței asociației și s-au bucurat de un mare succes. De asemenea, am mai desfășurat vizite anuale la Mânăstirea Dintr-un Lemn și la mormântul amiralului Horia Măcellariu de la Cozia. Am participat la activități de comemorare a eroilor marinari din Deltă și de pe fluviu și la dezvelirea unei plăci comemorative la Mânăstirea Dintr-un Lemn, în cinstea eroilor marinari și aviatori căzuți pentru România.
     De un real succes s-au bucurat, de asemenea, prezentările unor ofițeri pe diverse teme și domenii de activitate și aș exemplifica prin ultimele două din luna aprilie. Prezentarea doctorului Mirică Dan, șeful Centrului de Medicină Navală, despre organizarea, dotarea și posibilitățile medicale ale Centrului. O informare deosebită a făcut lt. cdor. Mihai Ghibu privind dotarea, pregătirea și acțiunile forțelor speciale din Marina Română în teatrele de operațiuni militare, mod de acțiune pe care noi în activitate nu prea l-am cunoscut pentru că acestea au apărut ulterior ieșirii noastre la pensie, a celor mai în vârstă. Și faptul că acesta a fost desemnat "soldatul universal în anul 2013", am văzut și noi cum arată un soldat universal după noile criterii de apreciere.
     Am preciza că suntem în curs de stabilire a unor legături cu asociații similare din străinătate.
     În perspectivă ne-am propus editarea unei enciclopedii a Forțelor Navale și invitarea unor personalități civile și militare pentru prezentarea de informări și expuneri specifice domeniilor lor de activitate. Intenționăm să stabilim menținerea și dezvoltarea unor relații mai strânse cu organele puterii de stat.
     Prin activitățile desfășurate, Asociația "Clubul Amiralilor" și-a probat maturitatea funcțională acționând ca un veritabil liant între generații și a găsit de fiecare dată calea optimă de a promova țelurile celor care iubesc cu sinceritate și servesc cu devotament Marina și Armata Română. Prin demnitatea și fermitatea cu care s-a manifestat Clubul Amiralilor în susținerea principiilor pentru care a fost creat, a oferit și oferă generațiilor mai tinere de ofițeri de marină motivația atingerii unor înalte culmi ale performanței profesionale și a dobândirii gradului de amiral.
     Prin tot ce a întreprins și a realizat Clubul Amiralilor a constituit un veritabil model de asociere pentru diferite categorii de militari și în mod deosebit pentru generații din alte specialități ale Armatei Române. Clubul Amiralilor a acționat și va acționa cu scopul principal ca România să fie percepută ca o putere maritimă importantă, având o activitate comercială pe căi navigabile, competitivă și Forțe Navale militare capabile să îi apere interesele maritime și fluviale cu o industrie navală dezvoltată și cu învățământ de marină modern.
     Acestea sunt doar câteva din argumentele care arată că amiralii României se ridică la înălțimea rangului profesional și a demnității cu care au fost investiți de-a lungul carierei.
     Am convingerea că și în deceniile viitoare de activitate, Clubul Amiralilor își va îndeplini cu prisosință misiunea pentru care s-a înființat, aceea de a fi slujitor neabătut al puterii Navale a României, aducând un suflu nou în acțiunile de promovare a intereselor maritime și fluviale ale țării noastre.
     Ne dorim ca în continuare, Clubul Amiralilor să se situeze pe pozițiile pe care a acționat până în prezent, activitatea acestuia să devină mai bine cunoscută în lume. Ne dorim să realizăm cât mai multe lucrări științifice, studii și să sprijinim Marina Română în viitor.
Doresc, de asemenea, multă sănătate membrilor Clubului Amiralilor, putere de muncă și realizări cât mai multe în viața de zi cu zi.